МИГ

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ПАНАГЮРИЩЕ

На 19 април 2016 г. от 11.00 часа се проведе обществено обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" в Театър Дом - Паметник в гр. Панагюрище. На срещата присъстваха представители на трите сектора - публичен, стопански и нестопански.

ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯТА В СТРЕЛЧА

Представители на публичния и стопанския сектор се събраха да обсъдят проекта на стратегията за ВОМР на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ

На 11 април 2016г. в офиса на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" се проведе обучение във връзка с разработването на стратегия за ВОМР за периода 2014-2020. Присъстваха членовете на Управителния съвет на МИГ и екипа - координатори по изпълнение на проекта „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ПАНАГЮРИЩЕ

П О К А Н А

за участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, свиква Общо събрание на сдружението

на 19.04.2016 г. от 13.00 ч. в гр. Панагюрище, пл. 20-и Април № 13, при следния дневен ред:

1.Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

П О К А Н А

за участие в Еднодневно обучение за екипа на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В СТРЕЛЧА

П О К А Н А

за участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проведе се първото Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020.

Участниците се събраха в Туристическия информационен център в с. Калугерово на 30.03.2016г.

Присъстваха представители на общинска администрация - Лесичово, на нестопанския сектор и земеделски производители.

Страници

Subscribe to RSS - МИГ