оценка

ПРОЕКТИ ПО ОПРЧР

BG05M9OP001- 1.026 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

Страници

Subscribe to RSS - оценка