правила

Документи

ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ И ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ “ОБЩИНИ ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО”

 

П  Р  А  В  И  Л  А

ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ И ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ “ОБЩИНИ ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО”

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА МИГ

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ  НА  СДРУЖЕНИЕ

МИГ  ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО

 

I.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Цел

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"

УТВЪРЖДАВАМ:/П/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МИГ

Лучко Македонски

П Р А В И Л Н И К

ЗА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО”

Страници

Subscribe to RSS - правила