проекти

СРЕЩА В С. БАНЯ

Екипът на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" запозна жителите на с. Баня с възможностите  за периода 2014-2020 г.

На 15.02.2016 г.  в НЧ "Пробуда - 1872" бяха разяснени мерките от ПРСР 2014-2020, които могат да бъдат заложени в Стратегията за местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В СТРЕЛЧА

На 12.02.2015 г. от 10.00 часа в гр. Стрелча се проведе информационна конференция с бенефициенти, медии и широката общественост.  Участие в събитието взеха над 60 човека представители на публичния, стопанския и нестопански сектор от територията на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово". 

СЛЕДВАЩА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

П О К А Н А

за участие в еднодневна работна среща за консултиране подготовката на стратегията със заинтересованите страни по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ДОБРА ПРАКТИКА

Европейската мрежа за развитие на селските райони популяризира работата на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

На сайта на Европейската мрежа е публикувана статия за Добрата практика от проект за

биологично производство на розово масло.  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕД bTV

На 28.07.2015 г. бяха заснети репортажи за пет броя проекти, одобрени и реализирани по Стратегията за местно развите

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

Интервюирани бяха собствениците на фирмите и реализаторите на проектите.

Изготвените репортажи ще бъдат излъчени на следните дати и часове:

 

ПРОЕКТИ ПО ОПРЧР

BG05M9OP001- 1.026 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Европейската комисия одобри още 18 програми за развитие на селските райони

Общото финансиране по 18-те одобрени програми за развитие на селата е в размер на 14,3 милиарда евро от бюджета Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и ще привлекат допълнително финансиране от национални, регионални и частни източници.   Одобрени са националните програми на Литва, Латвия, Естония, Нидерландия, Словакия и Словения, Испания, както и регионални програми на Германия, Франция, Португалия, Великобритания,    Заедно с одобрените още през декември 2014 г. 

Сдруженията на фермерите ще получат по-големи субсидии по ПРСР

среща с фермеритеСдруженията на фермерите ще се поощряват с 10 и с 20% по-високо подпомагане през новия програмен период, обясни вчера на среща с производителите в Стара Загораземеделският министър Десислава Танева. В държавите от ЕС колективните инвестиции са масова практика, тъй като заетите със земеделие са разбрали, че сдружаването им дава повече възможности както при производството, така и при реализирането на продукцията.

Проектите за колективни инвестиции по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от настоящия програмен период на Програмата за развитие на селските райони ще са с 10%  по-високо финансиране за случаите, когато се представят проекти от минимум 6 до 10 земеделски производители, посочи министър Танева. Увеличение с 20% ще получат пък онези проекти за колективни инвестиции, които се изпълняват от над 10 земеделски производители или от групи и организации на производители, цитира министъра пресцентърът на МЗХ. 

Страници

Subscribe to RSS - проекти