ПРСР 2014-2020

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2.1 ОТ СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане

проект на Насоките за кандидатстване по мярка 4.2.1 от СВОМР, по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001- 19.016

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 ОТ СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане

проект на Насоките за кандидатстване по мярка 4.1.1 от СВОМР,

ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯТА В СТРЕЛЧА

Представители на публичния и стопанския сектор се събраха да обсъдят проекта на стратегията за ВОМР на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ

На 11 април 2016г. в офиса на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" се проведе обучение във връзка с разработването на стратегия за ВОМР за периода 2014-2020. Присъстваха членовете на Управителния съвет на МИГ и екипа - координатори по изпълнение на проекта „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ПАНАГЮРИЩЕ

П О К А Н А

за участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, свиква Общо събрание на сдружението

на 19.04.2016 г. от 13.00 ч. в гр. Панагюрище, пл. 20-и Април № 13, при следния дневен ред:

1.Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

П О К А Н А

за участие в Еднодневно обучение за екипа на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В СТРЕЛЧА

П О К А Н А

за участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

Страници

Subscribe to RSS - ПРСР 2014-2020