СВОМР

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“,

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.670 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура “

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване

по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001 – 19.612„МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване

по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001 – 19.611 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 7.2 Инвестиции в създаване, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г., МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване

по процедура за подбор на проектиBG06RDNP001 – 19.608 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ със свое Решение от 30.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЕМ - 2022 - ПО МЯРКА 4.2.1 - ПРСР

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура

на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЕМ - 2022 - ПО МЯРКА 4.1.1 - ПРСР

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001- 19.617 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2.1 ОТ СВОМР

О Б Я В А

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

Страници

Subscribe to RSS - СВОМР