СВОМР

ПРОЕКТИ ПО ПРСР

BG06RDNP001 - 19.078 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции

в земеделските стопанства“

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 27.12.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Панагюрище, Камерна зала на Театър Дом-паметник при следния дневен ред: 1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред; 2. Избор на водещ, протоколчик и преброители на събранието; 3. Докладване за промени в Колективния върховен орган на Сдружението; 4.

ПРОЕКТИ ПО ОПИК

BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

подобряване на производствения капацитет в МСП“

 

Регистър на получените проектни предложения

Заповед за назначаване на КППП

Страници

Subscribe to RSS - СВОМР