семинари

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ - списък за 2015 година

НССЗНССЗ е единствен бенефициент по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. В офисите на НССЗ се предоставят безплатно на земеделските стопани пълен комплект съветнически услуги по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” „През 2015 г. продължава активната дейност на НССЗ за подобряване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности за трансфер на знания и технологии от научните среди към земеделските стопани за 2015 г. се планира да бъдат проведени 120 бр. информационни срещи

Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

Страници

Subscribe to RSS - семинари