СМР

ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ - ЧАСТНИ МЕРКИ

ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ - ПУБЛИЧНИ МЕРКИ

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ - ЧЕТВЪРТА ПОКАНА

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОЕКТИ

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" информира, че след сключено Допълнително споразумение с МЗХ и ДФ - "Земеделие" - РА с номер РД - 50/147 от 21.12.2013г. се удължава срока за договаряне на проекти по Стратегията за местно развитие. Крайният срок за сключване на договори с получатели на финансова помощ за финансовите средства по Стратегията за местно развитие се удължава до одобряване на ПРСР  за периода 2014-2020г. от Европейската комисия, но не по - късно от 30.06.2013г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.28 ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 10.12.2013 г. в 14.00 ч. в гр. Панагюрище, пл. 20-и Април № 13,Камерна зала в Театър дом - паметник при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на промени в СМР;

ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ НА ЧЕТВЪРТА ПОКАНА

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" приключи четвърти прием на заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие. Входирани бяха 22 проекта.

Списък с входирани проекти от МИГ - Четвърта покана

Обучение за бенефициенти

На 11 и 12 юли 2013г. МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” организира обучение за бенефициенти от частния сектор на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР” във връзка с необходимостта от получаване на базови умения по изпълнение и отчитане на проектите на бенефициентите след сключване на договори за подпомагане.

Междинна оценка на Стратегията за местно развитие

През месец май и юни бе извършена Междинна оценка на Стратегията за местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" по проект 41-03-21, Договор РД 50-147. Основната цел на междинната оценка е да се проследи напредъка в прилагането на Стратегията и да се извърши анализ и оценка на постиженията, както и да формулира препоръки за необходимостта от актуализиране на Стратегията за местно развитие ако се установи такава...

Страници

Subscribe to RSS - СМР