сътрудничество

130 млн. евро за ЛИДЕР през следващия програмен период

LIDER"Подходът ЛИДЕР е изключително полезен за по-малките населени места, и въпреки че реално той започна да функционира едва през 2012 година, резултатите са впечатляващи. Местните инициативни групи направиха и невъзможното, за да може ЛИДЕР да достигне до всяко една кътче от страната", заяви зам.-министър Явор Гечев. Той допълни, че през следващия програмен период средства по ЛИДЕР ще възлизат на около 5% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони, който е около 130 млн. евро при 76 млн. евро през този.   Инициативни групи от малки общини в България, Италия, Австрия и Финландия ще работят по общи проекти за културен, гурме и агротуризъм с евросредства. Проектите се финансират по подпрограмата "Лидер"  от Програмата за развитие на селските райони, която е за засилване на вътрешнотериториалното и международното сътрудничество. 

Най-голяма сума - 332 хил. лв., е за проект на инициативна група от общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово, 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО LEADER В ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г

Това Ръководство има за цел да изясни ролята на съвместните дейности по LEADER в програмите за развитие на селските райони за 2014-2020 г. Настоящият документ е допълнение към Ръководството за водено от общностите местно развитие (ВОМР) издадено от Генералните дирекции (ГД), отговарящи за ЕСИ фондовете1 , което илюстрира дейностите за сътрудничество по ВОМР както е предвидено в Регламента за общите разпоредби (РОР) и в специфичните за фондовете разпоредби за ЕЗФРСР2 и ЕФМДР.

ФРЕНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИ МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово"

МИГ, проекти, сътрудничество, МЗХ, Франция, СМР

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” бе домакин на френска делегация от МИГ „Сърцето на Еро”, област Монтпелие, Франция. Повод за гостуването бе съвместен проект на двете инициативни групи на тема „Устойчиво управление на земите и планиране в крайградските области във Франция и България”, който вече е внесен в МЗХ за одобрение. Основната дейност по проекта ще бъде провеждането на изследователски стажове, чрез които да се извърши анализ на тема „Нормативна уредба на застрояването в земеделските земи и крайградските области във Франция и България”.

Страници

Subscribe to RSS - сътрудничество